• सेंसेक्स
 • 34544.97
  -71.67 
 • निफ्टी
 • 10584.3
  -30.05
 • आइएनआर
  यूएसडी
 •    66.20
    0.20
 • गोल्ड
  ( रू/10ग्र)
 • 31131.0
  -82.0 
 • सिल्वर
  ( रू./1 के.)
 • 39262.0
  -592.0