• सेंसेक्स
 • 35431.87
  -116.39 
 • निफ्टी
 • 10752.55
  -47.30
 • आइएनआर
  यूएसडी
 •    68.06
    0.06
 • गोल्ड
  ( रू/10ग्र)
 • 30693.0
  -375.0 
 • सिल्वर
  ( रू./1 के.)
 • 40160.0
  -1204.0