• सेंसेक्स
 • 31922.44
  -447.60 
 • निफ्टी
 • 9964.4
  -157.50
 • आइएनआर
  यूएसडी
 •    64.79
    -0.21
 • गोल्ड
  ( रू/10ग्र)
 • 29551.0
  -25.0 
 • सिल्वर
  ( रू./1 के.)
 • 39210.0
  -64.0