• सेंसेक्स
 • 33774.66
  -236.10 
 • निफ्टी
 • 10378.4
  -73.90
 • आइएनआर
  यूएसडी
 •    64.24
    0.24
 • गोल्ड
  ( रू/10ग्र)
 • 30635.0
  -58.0 
 • सिल्वर
  ( रू./1 के.)
 • 38468.0
  -241.0