• सेंसेक्स
 • 32028.89
  124.49 
 • निफ्टी
 • 9915.25
  41.95
 • आइएनआर
  यूएसडी
 •    64.38
    0.38
 • गोल्ड
  ( रू/10ग्र)
 • 28320.0
  155.0 
 • सिल्वर
  ( रू./1 के.)
 • 37573.0
  280.0